Gardeja

Nawigacja

Misja szkoły: Profil szkoły Historia szkoły Dyrekcja szkoły Sekretariat szkoły Samorząd uczniowski Dni wolne SKO Librus Synergia Terminy klasyfikacji Spotkania z rodzicami DOKUMENTY DO POBRANIA PLAN LEKCJI 23 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Bezimienni" Pieśń szkoły

O szkole

MISJA SZKOŁY:

 

 

KREATYWNI,

                       OTWARCI,

                                         CIEKAWI ŚWIATA

 

WIZJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GARDEI  NA ROK 2016/2017

Wizja - W szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem rodziny, społeczności lokalnej ale i narodowej. Kształtujemy postawę szacunku, współpracy i otwartości w stosunku do innych narodów, ucząc obok polskiego innych języków i rozbudzając jednocześnie zainteresowanie kulturą tych państw. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

 • Kierowanie i zarządzanie szkołą

ZARZĄDZANIE- ewaluacja za rok szkolny 2015/16

 • Nadzór pedagogiczny przebiegał zgodnie z harmonogramem.
 • Odbyły się wszystkie zaplanowane jednodniowe kursy doskonalące oraz kursy kwalifikacyjne.
 • Zaplanowane studia i studia podyplomowe zostały rozpoczęte, kontynuowane bądź zakończone.
 • Zainteresowani nauczyciele brali udział w konferencjach metodycznych.
 • Odbyły się wszystkie zaplanowane rady szkoleniowe.
 • Systematycznie odbywały się spotkania zespołów przedmiotowych.
 • Opracowano dokumentację związaną z nadzorem pedagogicznym oraz ewaluacją. Założenia zrealizowano.
 • Wszystkie organy szkoły ściśle współpracowały w realizacji zadań, zgodnie z planem pracy szkoły.
 • W szkole dbano o obieg informacji, ich gromadzenie i przetwarzanie oraz tworzenie danych statystycznych. Działała strona internetowa placówki, informacje eksponowano na tablicach informacyjnych. Odbywały się apele, wywiadówki, comiesięczne konsultacje dla rodziców oraz posiedzenia rad pedagogicznych.

Wnioski końcowe

- Nauczyciele, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w zaplanowanych szkoleniach, wymieniają się doświadczeniami.

- Należy doskonalić i usprawniać organizację pracy szkoły, dążyć do prawidłowego obiegu informacji i tworzenia danych.

- Pracownicy powinni być rozliczani z powierzonych obowiązków, dbać o zaplecze szkoły, swoje klasy, inne pomieszczenia oraz otoczenie. Należy częściej stosować pochwały pracowników oraz częściej nagradzać.

- Spotkania z rodzicami w sprawie wypracowania wspólnych metod i form pracy z dzieckiem posiadającym opinię lub orzeczenie poradni.

 Założenia na rok szkolny 2016/2017

 • Udział w szkoleniach zewnętrznych
 • Kontynuacja  współpracy z organem prowadzącym
 • Każdą klasę należy wyposażyć w laptop, zakupić więcej rzutników, pomocy dydaktycznych, doposażyć klasy
 • Pozywać sponsorów, pisać projekty w celu pozyskania środków unijnych
 • Intensyfikować dyżury nauczycieli w miejscach wskazanych przez uczniów i rodziców w ankietach
 • Systematyczne sprawdzanie stanu technicznego budynku przez przedstawicieli SIP, BHP, SANEPID
 • Kontynuowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole
 • Uaktualnienie planów ewakuacyjnych w szkole, uzupełnianie oznakowania drogi ewakuacyjnej
 • Kontakty ze szkołami z terenu naszej gminy, szkołami średnimi , szkołą specjalną oraz Zielonymi Szkołami

 

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 1. W ramach ekologii wszystkie zaplanowane założenia zostały zrealizowane. Odbyły się szkolne imprezy: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Drzewa, akcja sadzenia drzew i krzewów na terenie szkoły.
 2. W szkole odbyła się zbiórka surowców wtórnych:
 3. Szkoła aktywnie współpracowała z Nadleśnictwem Jamy i Kwidzyn. W ramach tej współpracy pozyskano sadzonki, które upiększyły teren naszej placówki. Zorganizowano również wyjazdy na ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną w Białochowie.
 4. W ramach współpracy z Eko-Inicjatywą zorganizowano wyjazdy na warsztaty ekologiczne w Benowie.
 5. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem Gardanum zrealizowano projekt,, Nasze jeziora- nasza sprawa”
 6. Uczniowie gimnazjum aktywnie włączyli się w działalność charytatywną na rzecz zwierząt ze schroniska w Kwidzynie, uczestniczyli w akcji

,, Szlachetna paczka”, ,, Góra grosza” oraz ewentualne wsparcie dla uczniów w trudnej sytuacji zdrowotno- materialnej.

 1. Systematyczny udział w WOŚP.
 2. Aktywna współpraca z Gminnym Ośrodkiem kultury w Gardei:
 • Programy słowno- muzyczne upamiętniające kolejną rocznicę napadu Sowietów na Polskę, pamięć o Żołnierzach Wyklętych, uroczystości związane z pontyfikatem Jana Pawła II,
 • Organizacja Balu andrzejowego i karnawałowego dla klas I-III SP,
 • Turniej piłki nożnej poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • Organizacja pleneru malarskiego, wystawy poplenerowe, warsztaty plastyczne w trzech grupach wiekowych, co dwa lata Ogólnopolskie Bienale Plastyczne ( Człowiekiem jestem- nic, co ludzkie nie jest mi obce),
 • Lekcje z udziałem policjanta, kontrole autokarów przed wyjazdami na wycieczki szkolne, patrolowanie imprez szkolnych (bal klas trzecich gimnazjalnych),
 • Regularnie odbywają się konsultacje dla rodziców. Klasy pierwsze gimnazjum i szkoły podstawowej uczestniczyły w imprezach integracyjnych. Uczniowie klas I-III i IV-VI SP brali udział w okolicznościowych imprezach Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Wigilie. W ramach współpracy z rodzicami odbył się również festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka oraz turniej sportowy dla klas I-III SP „Żaczek wie i potrafi”.
 • Jak co roku organizowane będą ,,Dni otwarte dla uczniów i rodziców przyszłych klas pierwszych SP”
 • Rodzice chętnie wspomagają działalność wielu klas i szkoły. Nasza placówka pozyskuje również fundusze współpracując z firmą „JASPORT”
 • Odbyły się liczne wyjazdy do kina i teatru oraz wycieczki klasowe.
 • Wystawa prac plastycznych z okazji rocznicy kanonizacji Jana Pawła II, wyjazd do Poznania na Misterium Męki Pańskiej, wyjazd klas II SP do Lichenia.Oprócz wyżej wymienionych działań zaplanowano organizację uroczystości z okazji nadania imienia gimnazjum(16.10.2015r.). W związku z tym niezbędna będzie współpraca z lokalnymi instytucjami i z rodzicami.
 • Opieka i wychowanie

Ewaluacja z zakresu opieki i wychowania wskazuje, że stworzyliśmy przyjazne środowisko szkolne. Wskazują na to rozmowy z uczniami  i opinie rodziców. Duży nacis położony został na prawidłowe zasady współżycia społecznego w atmosferze przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Realizacja tego zadania odbywała się nie tylko na zajęciach do dyspozycji wychowawców ale również podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz w ramach realizacji imprez klasowych i szkolnych. Zachowujemy zadowalające standardy w zakresie bezpieczeństwa i opieki nad uczniami. Umożliwiamy rozwój indywidualnych uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji przez udział w licznych kołach zainteresowań zajęciach sportowych, konkursach przedmiotowych plastycznych, literackich oraz umożliwialiśmy uczniom współtworzenie i aktywne uczestnictwo z życiu szkoły. Uczymy asertywności i empatii w ramach zajęć wychowawczych w klasach , zajęć świetlicowych, spotkań ze specjalistami poprzez akcje charytatywne i udział w programach profilaktyczno- wychowawczych. Wprowadzaliśmy uczniów w świat wartości patriotycznych przez udział we wszystkich uroczystościach związanych z historią, tradycją i kulturą.

Aktywna działalność w zakresie promocji zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania i przestrzegania zasad higieny osobistej poprzez realizację programów, zajęć w klasach, spotkań ze specjalistami, prowadzenie programu,, Aktywna szkoła – aktywny uczeń” Efektywnie wprowadzaliśmy programy profilaktyki uzależnień.

Wnioski:

 • Założenia z zakresu opieki i wychowania zostały w większości zrealizowane w procesie edukacyjno - wychowawczym,
 • Wzmocnić należy wszelkie działania dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły
 • Opieka i wychowanie - plan na rok 2016/2017
 1. Wspieranie wszechstronny rozwój osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, społecznym i zdrowotnym.
 2. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym.
 3. Wpajanie zasady i normy postępowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 4. Zapewnienie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa i opieki nad uczniami.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom.
 6. Rozpoznawanie potrzeb i problemów uczniów oraz dostosowujemy wymagania do ich indywidualnych potrzeb zgodnie z zaleceniami.
 7. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.
 8. Przygotowanie uczniów do wyboru przyszłej drogi zawodowej.
 9. Propagowanie kultury języka ojczystego.
 10. Pielęgnowanie tradycji szkoły.
 11. Rozwijanie samorządności i samodzielności poprzez pracę w organizacjach szkolnych.
 12. Aktywna współpraca z rodzicami w celu uzyskania spójności działań.
 • Kształcenie - ewaluacja

1.

 • Zespół wokalny
 • Klasy sportowe
 • Udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych

2.

 • Raporty z analiz
 • Opracowanie planów wynikowych i sprawdzianów dostosowanych do potrzeb uczniów

3.

 • Niewielu uczniów brało udział w konkursach

 

4.Realizacja projektów

 • Uczniowie oczekują, że projekty będą realizowane za nich.
 • Odchudzenie biurokracji
 • Doprowadzenie harmonogramu (skojarzenie grupy z projektem)

5.

 • Uczniowie korzystają z nowych technologii tylko na lekcjach informatyki .

6.

 • wdrażanie do korzystania z Librusa
 • realizacja projektów
 • brak świadomości uczniów o współodpowiedzialności za efekty pracy

 

Nowa koncepcja

Kształcenie:

 1. Zabezpieczenie pełnej realizacji obowiązku szkolnego
 2. Rozwijanie samodzielności uczniów
 3. Nie udało się zrealizować planu poprawyzwiązanego z podnoszeniem sprawności związanych z technologią informacyjna
 • Możliwości korzystania z podręczników multimedialnych, rzutnika, tablicy interaktywnej)
 • Wydzielenia pomieszczenia na kawiarenkę internetową
 1. Umożliwienie uczniom dostępu do różnych zajęć dodatkowych
 2. Wzmożenie aktywności uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych
 3. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów podczas organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności oraz bieżące analizowanie osiągnięć uczniów.
 4. Podnoszenie poziomu nauczania poprzez analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów, dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia; dostosowanie sprawdzianów i prac klasowych do nowej formuły sprawdzianów i egzaminów.
 5. Wspieranie i motywowanie każdego ucznia do osiągania sukcesów.
 6. Modernizacja bazy dydaktycznej szkoły( pracownia komputerowa, komputer i rzutnik w każdej klasie, magnetofony, zaciemnienie sal lekcyjnych, klimatyzacja, papier ksero do prowadzenia dokumentacji szkolnej.
 7. Zainstalowanie dodatkowego łącza internetowego.
 8. Odciążenie nauczycieli w związku z biurokracją pedagogiczno- psychologiczną ( postulowane zwiększenie roli pedagoga), aby nauczyciele mogli poświęcić się nauczaniu dzieci.

 

 • Edukacja poprzez sport

 Ewaluacja

 1. Szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój fizyczny, pozwala na rozwijanie i doskonalenie uzdolnień sportowych.
 • Istnienie klas sportowych,
 • Udział w spółzawodnictwie sportowym na różnych szczeblach,
 • Uwzględnienie potrzeb uczniów w planach nauczania (diagnozowanie na podstawie ankiet),
 1. Wdrażanie do systematycznych ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę i rozwijających sprawność fizyczną.
 • Ujęcie w planach nauczania tematyki związanej z gimnastyką korekcyjną
 1. Rozwijanie potrzeby aktywności ruchowej poprzez różnego rodzaju formy rekreacji i turystyki.
 • Udział w powiatowym rajdzie pieszym Doliną Dolnej Wisły
 • Poznawanie historii miast i miejscowości, w których bierzemy udział w turniejach.
 1. Wdrażanie szeroko rozumianych zadań prozdrowotnych.
 • Sprawdzanie zmiany strojów sportowych,
 • Zgłoszenie szkoły do programu Stop zwolnieniom z wychowania fizycznego,
 • Współpraca z rodzicami w zakresie zwolnień,
 • Okresowe badania lekarskie klas sportowych,
 • Tłumaczenie wpływu aktywności ruchowej na prawidłowy rozwój
 1. Współpraca w grupie i umiejętność podporządkowania się regułom w niej panującym
 • Wybór kapitanów drużyn,
 • Tłumaczenie zasad panujących w grupie, klasie
 1. Wdrażanie do stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo podczas zajęć ruchowych, zawodów sportowych, lekcji w-f,
 • Regulamin sali gimnastycznej
 • Regulamin wyjazdów i zasad pobytu na zawodach sportowych
 1. Przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji – fair play w sporcie i w życiu codziennym
 • Zasady fair play - kształtowanie postaw i zasady zachowania podczas zajęć wychowania fizycznego oraz w czasie turniejów i zawodów sportowych. Zachowanie w szkole jak i poza szkołą.
 1. Organizacja imprez sportowych dla społeczności lokalnej
 • Turniej piłki nożnej w ramach obchodów dnia Żołnierzy Wyklętych, Turniej Orlika, Turniej o puchar Tymbarku dla uczniów klas III-IV szkoły podstawowej
 1. Organizacja turniejów sportowych – promocja szkoły i gminy
 • Nowe turnieje unihokeja, turnieje piłki ręcznej, piłki nożnej i tenisa stołowego w ramach SZS i turniejów towarzyskich
 1.  Rozwijanie zdolności sportowych (klasy sportowe, udział w rywalizacji na różnych szczeblach)
 • Udział w ligach piłki ręcznej, unihokeja od szczebla gminnego do finałów mistrzostw Polski
 1.  Przygotowanie uczniów do sportu wyczynowego – współpraca z klubami i związkami sportowymi- MTS Kwidzyn, GKS Gardeja, Gdańska Osowa, SZS
 2.  Integracja uczniów z młodzieżą z terenu całego kraju – wyjazdy na turnieje zawody sportowe
 • Karta samooceny

Plan na nowy rok szkolny 2016/17

 1. Szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój fizyczny, pozwala na rozwijanie i doskonalenie uzdolnień sportowych.
 2. Wdrażanie do systematyczności ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę i zachowań prozdrowotnych.
 3. Wdrażanie do stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 4. Organizacja imprez sportowych form rekreacji dla społeczności lokalnej.
 5. Promocja szkoły i gminy poprzez udział oraz organizację zawodów sportowych.
 6. Współpraca z klubami i związkami sportowymi.
 7. Pozyskiwanie środków finansowych na sport szkolny.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
  ul. Sportowa1
  82-520 Gardeja
 • 55 2751477

Galeria zdjęć